Gyvenimas prie Rėkyvos ežero

Rėkyva paskutiniu metu šiauliečių praminta svajonių gyvenviete, kurioje kasdienybės buitis puikiai dera su darniu gamtos kraštovaizdžiu, harmoninga ramybe ežero pakrantėje, o miesto šurmulį galima pasiekti per penkiolika minučių. Ne paslaptis, kadaise apleista ir niūri Šiaulių miesto dalis, esanti rytiniame Rėkyvos ežero krante, tampa prestižiniu rajonu.

Skaityti daugiau

Etaplius.lt

Rėkyvos pakrantė bus sutvarkyta ir be ES lėšų

Šiek tiek daugiau nei prieš mėnesį jėgos aitvarų mėgėjus, burlentininkus ir ledrogių entuziastus pasiekė nekokios žinios dėl Rėkyvos ežero pakrantės infrastruktūros. Šiaulių miesto savivaldybė informavo, kad kartu su Latvijos miestu Jelgava ketintas įgyvendinti projektas taip ir nepajudės iš vietos. Įgyvendinti projektą buvo atsisakyta. Vis dėlto, įvertinusi poreikius ir galimybes, Savivaldybė nusprendė finansuoti pakrantės sutvarkymą ir įrengti minėtiems sportininkams reikalingą infrastruktūrą.

Skaityti daugiau

Enrika Valančiūtė, www.etaplius.lt

Rėkyva – keturių vėjų ežeras

Citata iš Oksanos Laurutytės straipsnio dienraštyje „Etaplius“:

„Rėkyva – pasaulyje pripažintas keturių vėjų ežeras. Jis yra aukščiau miesto ir jūros lygio, tad jame vyrauja stipresni vėjai. Tokio ežero kaip Rėkyva kitų šalių ekstremalaus sporto entuziastai gali tik pavydėti. Puikios buriavimo sąlygos traukia žmones į Šiaulius ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų šalių.“

Skaitykite daugiau

Foto: A.Repšio

Gyvenimas prie Rėkyvos ežero: neįvertinti privalumai miesto pašonėje

Dau­giau nei 70 me­tų Rė­ky­vos apy­lin­kė­se gy­ve­nan­tis Pran­ciš­kus Rep­šys įsi­ti­ki­nęs, jog gy­ve­na nuo­sta­biu kraš­to­vaiz­džiu ap­do­va­no­to­je sva­jo­nių vie­to­je: gam­tos ap­sup­ty­je, ša­lia eže­ro, ta­čiau mies­tą pa­sie­kia vos per pen­kio­li­ka mi­nu­čių. Anks­čiau ap­leis­ta Šiau­lių mies­to da­lis ry­ti­nia­me Rė­ky­vos eže­ro kran­te tam­pa pres­ti­ži­niu ra­jo­nu.

Skaityti toliau

Elena BRETLINGIS, www.skrastas.lt