Gyvenimas prie Rėkyvos ežero: neįvertinti privalumai miesto pašonėje

Dau­giau nei 70 me­tų Rė­ky­vos apy­lin­kė­se gy­ve­nan­tis Pran­ciš­kus Rep­šys įsi­ti­ki­nęs, jog gy­ve­na nuo­sta­biu kraš­to­vaiz­džiu ap­do­va­no­to­je sva­jo­nių vie­to­je: gam­tos ap­sup­ty­je, ša­lia eže­ro, ta­čiau mies­tą pa­sie­kia vos per pen­kio­li­ka mi­nu­čių. Anks­čiau ap­leis­ta Šiau­lių mies­to da­lis ry­ti­nia­me Rė­ky­vos eže­ro kran­te tam­pa pres­ti­ži­niu ra­jo­nu.

Skaityti toliau

Elena BRETLINGIS, www.skrastas.lt